آیا با ایجاد بخش فروش فیلم موافق هستین ؟
(12.19%) 10
بله موافقم
(87.80%) 72
خیر مخالفم

تعداد شرکت کنندگان : 82