آیا با ایجاد بخش فروش فیلم موافق هستین ؟
(8.333%) 1
بله موافقم
(91.66%) 11
خیر مخالفم

تعداد شرکت کنندگان : 12