آیا با ایجاد بخش فروش فیلم موافق هستین ؟
(14.58%) 7
بله موافقم
(85.41%) 41
خیر مخالفم

تعداد شرکت کنندگان : 48